Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 1 Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

05 styczeń 2021

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2021 r. - powziął informację o wydaniu przez Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 r. Wyroku Sądu Polubownego w sprawie SA 258/12, SA 135/15/P z powództwa Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., Acciona Construcción S.A., Marek Izmajłowicz – IWA oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis S.A. przeciwko Gminie Wrocław. Przedmiotem sporu były roszczenia Spółki i pozostałych konsorcjantów powstałe na tle realizacji  kontraktu nr 7/2009/NFM pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” z dnia 22 grudnia 2009 r.  wobec Gminy Wrocław (Raporty Bieżące 43/2012 oraz 38/2013).  

Zespół Orzekający uznał za zasadne roszczenia Konsorcjum wobec Gminy Wrocław w łącznej kwocie 33,16 mln zł oraz roszczenia Gminy Wrocław wobec Konsorcjum w kwocie 4,12 mln zł. Po skompensowaniu wzajemnych roszczeń należność Spółki wyniesie 29,04 mln zł i zostanie powiększona o odsetki, które obecnie wynoszą ok. 14 mln zł. 

Spółka w swoim bilansie posiada aktywa oraz rezerwy na zobowiązania związane z przedmiotową sprawą. W ocenie Zarządu zasądzone przez Sąd Arbitrażowy kwoty nie będą miały istotnego wpływu na wyniki finansowe.