Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 9 - zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny – WROBIS S.A.

14 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że spółka zależna WROBIS S.A. (98,05% udział w ogólnej liczbie głosów) zawarła z VIESSMANN Technika Grzewcza Sp. z o.o. umowę pn.: ”III etap rozbudowy Zakładu Produkcyjnego firmy VIESSMANN w Legnicy ul. Jaworzyńska 289”. Przedmiotem umowy jest rozbudowa hali produkcyjnej, budowa hali magazynowej oraz rozbudowa naw bocznych o cześć techniczną i część socjalno-biurową.

Wynagrodzenie za roboty objęte umową wynosi 11,50 mln PLN netto i zostanie powiększone o należny podatek VAT.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono na 31 sierpnia 2006 r.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent