Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 8 – znaczne pakiety akcji

09 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana o zbyciu przez p. Roberta Bibrowskiego w dniu 1 lutego 2006 r. 102.000 akcji Emitenta. Przed transakcją p. Robert Bibrowski posiadał 500.001 akcji Mostostal Warszawa co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego i 5,01% ogólnej liczby głosów. Obecnie jest właścicielem 398.001 akcji Emitenta stanowiących 3,98% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 398.001 głosów na WZA spółki, czyli 3,98% ogólnej liczby głosów.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent