Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 6 – NWZA Mostostal Warszawa S.A.

03 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 KSH oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28.02.2006, na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 A.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji V emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
  6. Zamknięcie obrad

Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 20.02.2006, do godz. 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pok. 616.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie, pok. 616 na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH. Rejestracja obecności rozpocznie się 28.02 2006, o godz. 9.00.

Podpisy:
Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent