Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 5 – zawarcie znaczącej umowy

31 styczeń 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2006 r. Spółka zawarła z NORD/LB Bank Polska S.A. Umowę faktoringu. Przedmiotem Umowy jest nabywanie przez Bank bezspornych wierzytelności Emitenta do łącznej kwoty zaangażowania nie przekraczającej 20 mln PLN.

Przedmiotowa umowa określa ponadto następujące warunki:

- należną Bankowi prowizję przygotowawczą 0,17% kwoty limitu;

- prowizje od kwoty wykupionych wierzytelności finansowanych w wysokości 0,15% (max. 1,5 tys. PLN) za każdą fakturę oraz odsetki umowne, które w okresie cyklu rozliczeniowego od 7 do 60 dni, wynoszą 1M WIBOR + 1%, a w okresie cyklu rozliczeniowego od 61 do 90 dni - 3M WIBOR + 1%;

Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Banku, mogących wyniknąć z przedmiotowej Umowy Spółka upoważniła Bank do własnego rachunku bieżącego do czasu ostatecznego rozliczenia wzajemnych należności stron Umowy oraz poddała się egzekucji do kwoty 30 mln zł na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Umowa zawarta została do dnia 28 września 2007 r.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.