Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 16 – znaczne pakiety akcji

07 marzec 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została poinformowana przez Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” - na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - o tym, że w wyniku nabycia praw poboru akcji nowej emisji Spółki rozliczonych 2 marca 2006 r., liczba posiadanych przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” akcji Spółki po rejestracji akcji nowej emisji (przy założeniu rejestracji 10 milionów akcji V emisji) spowoduje przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji łączna liczba akcji Spółki i praw poboru posiadanych przez OFE PZU „Złota Jesień” wynosiła 998.898. Obecnie OFE PZU „Złota Jesień” jest właścicielem łącznie 1.103.326 akcji Spółki i praw poboru do akcji V emisji.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent