Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 14 – uchwały NWZA

28 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęte w dniu 28.02.2006 r.:

Uchwała nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Marka Wierzbowskiego.”

Uchwała nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji V emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji V emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji V emisji.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji V emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak - Prokurent