Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 13 - zawarcie znaczącej umowy

28 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2006 r. Spółka zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich umowę na wykonanie robót związanych z dokończeniem budowy dwupoziomowego skrzyżowania ulic Wołoskiej-Marynarskiej- Rzymowskiego w Warszawie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 23,8 mln PLN powiększone o należny podatek VAT.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2006 r. od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.