Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 12 – cena emisyjna akcji V emisji

22 luty 2006

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej oraz zgodnie z pkt „Cena Emisyjna” w rozdziale ”Zasady dystrybucji i przydziału Akcji Oferowanych” Prospektu emisyjnego spółki Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) opublikowanego w dniu 15 lutego 2006 roku w związku z publiczną ofertą akcji V emisji, Zarząd Spółki informuje, że ustalił Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych na poziomie 12,00 zł (słownie: dwanaście).

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.