Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 11 - projekty uchwał NWZA zwołanego na 28 lutego 2006 r.

20 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 28 lutego 2006 r.

Uchwała nr .../2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji V emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:

§ 1.

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji V emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji V emisji.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji V emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.