Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nr 10 - zawarcie umowy z podmiotem powiązanym

15 luty 2006

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Spółka zawarła umowę z Mostostal Invest Sp. z o.o. na roboty budowlane polegające na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalno-usługowych pod nazwą Osiedle Leśne etap III sekcje A, B, C, D, E, F, G, w Warszawie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Mostostal Warszawa S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 39 mln PLN powiększone o należny podatek VAT. Roboty budowlane zrealizowane zostaną do końca sierpnia 2007 r.

Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Invest Sp. z o.o. należą do grupy kapitałowej hiszpańskiej Spółki ACCIONA S.A.

Wartość umowy przekracza 500.000 EUR.

Podpisy:
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Henryk Kacprzak – Prokurent.