Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za I kwartał 2024 roku

29 maja 2024

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 3 miesięcy 2024 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 290 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku przychody wyniosły 317 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 12 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 19 mln zł). W I kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę brutto w kwocie 6 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku Grupa Kapitałowa wypracowała zysk brutto w kwocie 1 mln zł). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na 31.03.2024 roku wyniosła 161 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1.486 pracowników.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na dzień 31.03.2024 roku wyniosła 3.342 mln zł. W okresie od stycznia do końca marca 2024 roku Spółki Grupy Kapitałowej podpisały kontrakty o łącznej wartości 297 mln zł.

Wielkość portfela Grupy Kapitałowej, zabezpiecza jej działalność na ponad dwuletni okres. Podejmujemy działania utrzymujące naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji. Koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także właściwej współpracy z naszymi Klientami i Podwykonawcami. Wzmacniamy nasza dywersyfikację w generalnym wykonawstwie, prowadząc działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, ogólnego, energetycznego i przemysłowego. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, żeby wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I kwartał 2024 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.