Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za III kwartał 2023 roku

29 listopada 2023

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 9 miesięcy 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.224 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku przychody wyniosły 1.171 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 65 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 81 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 9,6 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk brutto wyniósł 15,9 mln zł). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na 30.09.2023 roku wyniosła 94 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1.516 pracowników. 

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na dzień 30.09.2023 roku wyniosła 3.531 mln zł. W okresie od stycznia do końca września 2023 roku Spółki Grupy Kapitałowej podpisały kontrakty o łącznej wartości 467 mln zł. 

Grupa w ostatnim okresie dokonała szeregu inwestycji (wydatki za 9 miesięcy 2023 roku wyniosły 59 mln zł), które głównie mają związek z poniesionymi nakładami na nowe środki trwałe związane z prowadzonymi kontraktami drogowymi, w tym związanymi z budową drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Babicą. Zakupy zrealizowane zostały bez zwiększenia zadłużenia finansowego.

Wielkość portfela Grupy Kapitałowej, zabezpiecza jej działalność na niemal trzyletni okres. Podejmujemy działania utrzymujące naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji. Koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a także właściwej współpracy z naszymi Klientami i Podwykonawcami. Utrzymujemy aktywne, ale bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrosty cen i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, naszą pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera – Acciony – wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za III kwartał 2023 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.