Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za I półrocze 2023 roku

29 września 2023

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 6 miesięcy 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 775 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku przychody wyniosły 716 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 43 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 39 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 6,5 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk brutto wyniósł 1,4 mln zł). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na 30.06.2023 roku wyniosła 112 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1.526 pracowników. 

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na dzień 30.06.2023 roku wyniosła 3.787 mln zł. W okresie od stycznia do końca czerwca 2023 roku Spółki Grupy Kapitałowej podpisały kontrakty o łącznej wartości 347 mln zł.  
Grupa w ostatnim okresie dokonała szeregu inwestycji w sprzęt (wydatki rzędu 43 mln zł) z głównym przeznaczeniem dla realizacji największego kontraktu z portfela tj. budowy tunelu w ciągu drogi S19 Rzeszów Południe-Babica, bez zwiększania zadłużenia finansowego. 

Wielkość naszego zdywersyfikowanego portfela, zabezpiecza działalność Grupy Kapitałowej na prawie 3 lata. Podejmujemy działania utrzymujące naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji. Koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższej jakości naszych usług, a także właściwej współpracy z naszymi Klientami i Podwykonawcami. Utrzymujemy aktywne, ale bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrosty cen i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, naszą pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera – Acciony – wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2023 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.