Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za III kwartał 2022 roku

21 listopada 2022

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 9 miesięcy 2022 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.171 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku przychody wyniosły 882 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 81 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 80 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 16 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk brutto wyniósł 26 mln zł). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na 30.09.2022 roku wyniosła 128 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1.533 pracowników.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na dzień 30.09.2022 wyniosła 3.400 mln zł. W okresie od stycznia do września 2022 roku Mostostal Warszawa S.A. podpisał kontrakty o łącznej wartości 635 mln zł, a pozostałe spółki Grupy Kapitałowej o wartości 293 mln zł.

Inwazja na Ukrainę i wynikające z niej zakłócenia w łańcuchach dostaw i na rynku energii, wzrost cen materiałów i robocizny w polskim sektorze budowlanym negatywnie wpływają na otoczenie makroekonomiczne. 24.05.2022 Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie. W rezultacie powyższej decyzji Mostostal Warszawa zawarł aneksy zwiększające wynagrodzenie na kontraktach realizowanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co pozwoliło ograniczyć wpływ negatywnych skutków wojny w Ukrainie i poprawę wyników w III kwartale 2022 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Skutki wojny przekładają się na liczbę ogłaszanych i rozstrzyganych przetargów w roku 2022. Mimo to wielkość naszego portfela, który jest zdywersyfikowany, zabezpiecza działalność Grupy Kapitałowej na prawie 3 lata. Podejmujemy działania utrzymujące naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji. Koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższej jakości naszych usług, a także właściwej współpracy z naszymi Klientami i Podwykonawcami. Utrzymujemy aktywne, ale bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrosty cen i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, naszą pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera – Acciony – wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za III kwartał 2022 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.