Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za I półrocze 2022 roku

27 września 2022

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 716 mln zł (556 mln zł w I półroczu 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 39 mln zł (56 mln zł w I półroczu 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 1 mln zł (24 mln zł w I półroczu 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 116 mln zł. Zatrudnienie wyniosło 1.514 pracowników.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2022 roku osiągnęła poziom 3.062 mln zł, zaś spółki Grupy Kapitałowej w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku podpisały kontrakty o wartości 244 mln zł.

Inwazja na Ukrainę i wynikające z niej zakłócenia w łańcuchach dostaw i na rynku energii, wzrost cen materiałów i robocizny w polskim sektorze budowlanym negatywnie wpływają na otoczenie makroekonomiczne. Grupa zaktualizowała budżety realizowanych projektów w celu dostosowania ich kosztów do nowej sytuacji, co miało odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników za I półrocze 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

W dniu 24 maja 2022 Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł. Decyzja obejmuje też podniesienie do 10 proc. limitu waloryzacji dla kontraktów, dla których dotąd był on na niższym poziomie. Mostostal Warszawa jest obecnie w trakcie podpisywania aneksów zwiększających wynagrodzenie na realizowanych kontraktach dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad.

Skutki wojny przekładają się na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów w roku 2022. W naszej ocenie mogą także wpłynąć na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółek Grupy Kapitałowej. Niemniej jednak Group posiada zdrowy i zdywersyfikowany portfel zamówień zabezpieczających jej działalność na ponad 3 lata przy obecnym poziomie produkcji. Firma zmniejszyła zadłużenie finansowe i utrzymuje wystarczający poziom gotówki, dlatego nie będzie poważnie dotknięta ograniczeniami kredytowymi. Podejmujemy działania utrzymujące naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji, które koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu najwyższej jakości naszych usług, a także zgodnej współpracy z naszymi Klientami i Podwykonawcami. Utrzymujemy aktywne, ale bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrosty cen i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, naszą pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera – Acciony – wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2022 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.