Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za I kwartał 2022 roku

24 maja 2022

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 301 mln zł (210 mln zł w I kw. 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł (20 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 5 mln zł (3 mln zł w I kw. 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 156 mln zł. Zatrudnienie wyniosło 1.491 pracowników.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2022 roku osiągnęła poziom 3.367 mln zł, zaś spółki Grupy Kapitałowej w okresie styczeń-marzec 2022 roku podpisały kontrakty o wartości 224 mln zł.

Wojna w Ukrainie stwarza nowe wyzwania w polskim sektorze budowlanym. Niewątpliwie na jego kondycję istotnie rzutuje odpływ ukraińskich pracowników naszych podwykonawców, którzy wrócili do ojczyzny, by walczyć o jej wolność. Obserwujemy utrudniony dostęp oraz wzrost cen podstawowych materiałów używanych w budownictwie, zwłaszcza stali, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, takich jak asfalty. Stale monitorujemy sytuację i znajdujemy rozwiązania dla tych trudnych wyzwań.

Skutki wojny przekładają się na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów w roku 2022. W naszej ocenie mogą także wpłynąć na oczekiwany wzrost spółek Grupy Kapitałowej. Korzystamy jednak z najlepszych nabytych doświadczeń aby wpływ ten kontrolować i minimalizować. Dzięki wykształtowanym w okresie pandemii zdolnościom adaptacyjnym oraz solidnemu portfelowi zamówień - Grupa Kapitałowa stawia czoła wyzwaniom związanym z wojną. To pozwala na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji.

W 2022 roku planujemy działania, które utrzymają naszą Grupę Kapitałową w dobrej kondycji. To przede wszystkim zapewnienie najwyższej jakości naszych usług, a także zgodna współpraca z naszymi Klientami i Kontrahentami. Prowadzimy pertraktacje z Klientami o uwzględnienie w cenach kontraktów nieoczekiwanych wzrostów cen materiałów budowlanych. Planujemy utrzymać aktywne, ale bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrosty cen i dostępność wykwalifikowanych pracowników. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego, naszą pracą i doświadczeniem własnym oraz naszego strategicznego partnera – Acciony – wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I kwartał 2022 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.