Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za 3 kwartały 2021 roku

08 listopada 2021

Za 3 kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 882 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 26 mln zł.

 Zredukowano zadłużenie finansowe poprzez spłatę pożyczek w kwocie 71 mln zł. Dzięki poprawie ściągalności należności oraz pozyskaniu zaliczek na kontraktach Grupa dysponowała na koniec trzeciego kwartału nadwyżką środków pieniężnych nad zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 61 mln zł. Wygenerowano dodatnie przepływ pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 62 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec 3 kwartału 2021 roku wyniosła 205 mln zł, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

W trzecim kwartale dwa projekty w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” (Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek oraz Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica) uzyskały pozwolenie na budowę i wejdą w fazę wykonawczą, co pozwoli Grupie zwiększyć produkcję, sprzedaż i wpływy gotówkowe.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 1 462 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu z 2020 roku.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej na koniec 3 kwartału 2021 r. wyniosła 3.547 mln zł.

W okresie 9 miesięcy 2021 roku Spółki Grupy Kapitałowej podpisały kontrakty o wartości 1.373 mln zł.

Grupa prowadzi monitoring oddziaływania pandemii wywołanej SARS-CoV-2 na bieżącą działalności, sytuację finansową i wyniki operacyjne. Wdrożono instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów, aby złagodzić ich wpływ, jeśli wystąpią.

Celem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na najbliższe miesiące jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę, utrzymanie rentowności realizowanych projektów na obecnym poziomie, zmniejszenie zadłużenia oraz zmniejszenie wartości sporów sądowych.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 3 kwartały 2021 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.