Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. do wyników za I półrocze 2021 roku

21 września 2021

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 556 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 24 mln zł. Zadłużenie finansowe uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku spłaty pożyczki w wysokości 71 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec I półrocza 2021 roku utrzymała się na poziomie 144 mln zł, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1 455 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu z 2020 roku.

Wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła 3.542 mln zł. W I półroczu 2021 roku Spółki Grupy Kapitałowej podpisały kontrakty o wartości 1.064 mln zł.

Grupa prowadzi monitoring oddziaływania pandemii wywołanej SARS-CoV-2 na bieżącą działalności, sytuację finansową i wyniki operacyjne. Wdrożono instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów, aby złagodzić ich wpływ, jeśli wystąpią.

Celem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na najbliższe miesiące jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę, utrzymanie rentowności realizowanych projektów na obecnym poziomie, zmniejszenie zadłużenia oraz zmniejszenie wartości sporów sądowych.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2021 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.