Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa do wyników za pierwszy kwartał 2021 r.

24 maja 2021

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 210 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 3 mln zł. 

Zadłużenie finansowe uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku spłaty pożyczki w wysokości 71 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec I kwartału 2021 roku utrzymała się na poziomie 107 mln zł, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.452 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu z 2020 roku.

Wartość portfela zleceń Grupy na koniec I kwartału 2021 r. wyniosła 2.793 mln zł, co zapewnia uzyskanie przychodów w kolejnych 3 latach na poziomie zbliżonym do 2020 r.

W okresie sprawozdawczym znaczący wpływ na wyniki i wartość sprzedaży Grupy miały niekorzystne warunki atmosferyczne, które spowodowały ograniczenie zakresu wykonywanych prac na kontraktach infrastrukturalnych.

Wyzwaniem dla Grupy na kolejny rok będzie ograniczenie wpływu stanu pandemii wywołanej SARS-CoV-2 na osiągane wyniki, poprzez stały monitoring jego oddziaływania na bieżącą działalność i podejmowanie adekwatnych działań. W celu zmniejszenia tego ryzyka, spółki Grupy wdrożyły instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów.

W naszej ocenie możliwe jest, że skutki epidemii wywierać będą dalszy wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów, a także na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółek Grupy. Nabyte doświadczenia i potwierdzone w minionym roku zdolności adaptacyjne Grupy pozwalają na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji.

Celem Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe kwartały jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę.

Sprawozdanie finansowe Grupy Mostostal Warszawa za I kwartał 2021 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.