Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2020 rok

20 kwietnia 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Grupa Mostostal Warszawa skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.365 mln zł (1.269 mln zł w 2019 roku) i wypracowała zysk brutto w wysokości 12 mln zł (8 mln zł w 2019 roku). Zysk ze sprzedaży wyniósł 102 mln zł (52 mln zł w 2019 roku), pozycja gotówkowa Grupy na koniec 2020 roku utrzymała się na poziomie 183 mln zł, a zadłużenie finansowe nieustannie maleje, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.484 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu z 2019 roku.

Wartość portfela zleceń Grupy na koniec 2020 r. wyniosła 2.976 mln zł, co zapewnia uzyskanie przychodów w kolejnych 3 latach na poziomie zbliżonym do 2020 roku.

Aktywna, a jednocześnie rozważna polityka ofertowania, pozwoliła na pozyskanie w 2020 roku kontraktów, głównie w obszarze infrastruktury, o łączonej wartości 2.316 mln zł. Podpisaliśmy m.in. wraz ze spółką dominującą Acciona Construccion S.A. (posiadającą 62 % akcji Mostostalu Warszawa) kontrakt o wartości 1,8 mld zł na budowę odcinka drogi ekspresowej - S19 Rzeszów Południe-Babica. Wartość robót przypadająca dla Grupy Mostostal Warszawa wynosi 907 mln zł. 

Wyzwaniem dla Grupy na kolejny rok będzie ograniczenie wpływu stanu pandemii wywołanej SARS-CoV-2 na osiągane wyniki, poprzez stały monitoring jego oddziaływania na bieżącą działalność i podejmowanie adekwatnych działań. W celu zmniejszenia tego ryzyka, spółki Grupy wdrożyły instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów. 

W naszej ocenie możliwe jest, że skutki epidemii wywierać będą dalszy wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów w roku 2021, a także na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółek Grupy. Nabyte doświadczenia i potwierdzone w minionym roku zdolności adaptacyjne Grupy pozwalają na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji.

Celem Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe lata jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2020 rok dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.