Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostalu Warszawa do wyników za pierwsze półrocze 2020 r.

30 września 2020

Pierwsze półrocze 2020 r. przyniosło Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa przychody ze sprzedaży w kwocie 672 mln zł i zysk brutto 2 mln zł. Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

W okresie 6 miesięcy 2020 roku spółki Grupy Mostostal Warszawa zawarły nowe kontrakty o łącznej wartości 2.142 mln zł. Wartość portfela zleceń Grupy na koniec II kwartału 2020 r. wyniosła 3.504 mln zł, co zapewnia uzyskanie przychodów w kolejnych 3 latach na poziomie zbliżonym do 2019 r. 

W okresie sprawozdawczym znaczący wpływ na ukształtowanie wyników Grupy miało osłabienie polskiej waluty wobec euro spowodowane pandemią koronowirusa.

Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec II kwartału 2020 roku wyniosła 116 mln zł.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.492 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.

Wyzwaniem dla Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe kwartały bieżącego roku będzie ograniczenie wpływu skutków stanu pandemii wywołanego SARS-CoV-2 na osiągane wyniki. Spółki Grupy wprowadziły stały monitoring wpływu skutków koronawirusa na bieżącą działalność oraz wdrożyły instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów. Jak dotychczas, pomimo wielu utrudnień wywołanych koronawirusem, w tym okoliczności wpływających na łańcuchy dostaw - działalność operacyjna prowadzona jest bez istotnych zakłóceń, a wszystkie spółki Grupy zachowują ciągłość działalności. W sposób nieprzerwany realizowane są także funkcje wsparcia produkcji, obejmujące m.in. aspekty bhp, zarządzania zasobami ludzkimi, zakupy i inne.

Obserwujemy czasowe spowolnienie w zakresie nowych inwestycji prywatnych, a w mniejszym stopniu, także wśród inwestycji publicznych, co może wpływać na kształtowanie się przychodów Grupy w najbliższych latach. Zdywersyfikowana oferta Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa pozwala jednak na elastyczne dostosowanie jej strategii zmieniającej się sytuacji na rynku budowalnym.

Celem Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe kwartały jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę i utrzymanie wyników finansowych, które będą także zależne od ogólnej sytuacji gospodarczej determinowanej przez skutki stanu pandemii.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2020 roku dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Warszawa SA w zakładce Raporty Okresowe.