Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników za III kwartał 2019 roku

29 listopada 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w okresie 9 miesięcy 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 926 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 13 mln zł.

W okresie 9 miesięcy 2019 roku zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 1.507 mln zł. Wartość portfela Grupy Kapitałowej na koniec września 2019 roku wyniosła 2.568 mln zł. Portfel Grupy Kapitałowej zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2018 roku i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 33%, infrastrukturalnego w 34% oraz przemysłowego i energetycznego w 33%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie Kapitałowej otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do końca ubiegłego roku. Tylko 36 mln zł z 297 mln zł to kredyty bankowe i leasing. Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od Spółki matki - Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na dzień 30 września 2019 roku kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniósł 77 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1435 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2019 roku.

Naszymi celami w ostatnim kwartale 2019 roku jest dalszy wzrost portfela zamówień oraz poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 9 miesięcy 2019 roku dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Warszawa SA w zakładce Raporty Okresowe.