Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników za I półrocze 2019 roku

25 września 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 595 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 7 mln zł.

W I półroczu 2019 roku zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 473 mln zł. Wartość portfela Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2019 roku wyniósł 1.977 mln zł. Portfel Grupy Kapitałowej zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2018 roku i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 36%, infrastrukturalnego w 45% oraz przemysłowego i energetycznego w 19%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie Kapitałowej otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do końca ubiegłego roku. Tylko 41 mln zł z 292 mln zł to kredyty bankowe i leasing. Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki - Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniósł 83 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1462 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na I kwartał 2019 roku.

Naszymi celami na drugie półrocze 2019 roku jest dalszy wzrost portfela zamówień oraz poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2019 roku dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Warszawa SA w zakładce Raporty Okresowe.