Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników za I kwartał 2019 roku

30 maja 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I kwartale 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 271 mln zł oraz osiągnęła zysk netto w kwocie 2 mln zł.

W I kwartale 2019 roku zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 122 mln zł. Wartość portfela Grupy Kapitałowej na koniec marca 2019 roku wyniósł 2.057 mln zł. Portfel Grupy Kapitałowej zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2018 roku i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 42%, infrastrukturalnego w 39% oraz przemysłowego i energetycznego w 19%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie Kapitałowej otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do końca ubiegłego roku i nadal jest dla nas korzystny. Tylko 44 mln zł z 296 mln zł to kredyty bankowe i leasing. Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki - Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na dzień 31 marca 2019 roku kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniósł 92 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.473 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku.
Naszymi celami na rok 2019 jest dalszy wzrost portfela zamówień oraz poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I kwartał 2019 roku dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Warszawa SA w zakładce Raporty Okresowe.