Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników finansowych za 2018 r.

16 kwietnia 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa osiągnęła za 2018 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1.013 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 46 mln zł. Straty zanotowane przez Grupę Kapitałową to efekt między innymi ujemnych różnic kursowych z wyceny pożyczek denominowanych w EUR oraz znaczących wzrostów cen materiałów i usług podwykonawców, których skalę trudno było przewidzieć przy wycenie kontraktów popisywanych w latach 2016-2017.

W 2018 r. zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 1.678 mln zł i w porównaniu do końca 2017 r. zanotowaliśmy wzrost portfela Grupy Kapitałowej o 48%. Obecna jego wartość to 2.057 mln zł. Portfel Grupy Kapitałowej zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2018 r. i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 38%, infrastrukturalnego w 39% oraz przemysłowego i energetycznego w 23%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie Kapitałowej otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 23 mln zł z 272 mln zł to kredyty bankowe i leasing (29 mln zł według stanu na dzień 31.12.2017). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki - Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na 31.12.2018 kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniósł 90 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.481 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2017 r.

Naszym celem na rok 2019 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy Kapitałowej.

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2018 rok dostępne są na stronie internetowej Mostostalu Warszawa S.A. w zakładce Raporty Okresowe.