Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników za I półrocze 2018 roku

28 września 2018

Grupa Mostostal Warszawa osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 418 mln zł oraz poniosła stratę netto w kwocie 29 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za I półrocze 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, na którym największe przeroby przypadały na lata 2015-2017. Straty zanotowane przez Grupę to efekt ujemnej wyceny różnic kursowych dla pożyczek denominowanych w EUR oraz znaczących wzrostów cen materiałów i usług podwykonawców, których skalę trudno było przewidzieć przy wycenie kontraktów popisywanych w latach 2016-2017.

Od początku 2018 roku zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 1.133 mln zł i w porównaniu do końca 2017 r. zanotowaliśmy wzrost portfela Grupy o 40%. Obecna jego wartość to 1.946 mln zł. Portfel Grupy zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2017 r. i jest coraz bardziej zdywersyfikowany, ponieważ wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 40%, przemysłowego i energetycznego w 28% oraz infrastrukturalnego w 32%. Część nowo podpisywanych kontraktów umożliwia Grupie otrzymanie zaliczek, które pozwalają finansować ich realizację w początkowej fazie.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 26 mln zł z 244 mln zł to kredyty bankowe i leasing (29 mln zł według stanu na dzień 31.12.2017). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki – Acciona Construccion z siedzibą w Madrycie.

Na 30.06.2018 kapitał własny ogółem Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 109 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.519 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku.

Naszym celem na rok 2018 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa rentowności realizowanych kontraktów, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy.

Sprawozdania finansowe Grupy Mostostal Warszawa za I półrocze 2018 rok dostępne są na stronie internetowej Mostostalu Warszawa S.A. w zakładce Raporty Okresowe.