Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A. do wyników za 2023 r.

26 kwietnia 2024

W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa stabilnie realizowała swoje cele, wykonując projekty we wszystkich segmentach budownictwa i pogłębiając dywersyfikację prowadzonej działalności. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwentnie realizowanej strategii.

Szanowni Akcjonariusze,

W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa stabilnie realizowała swoje cele, wykonując projekty we wszystkich segmentach budownictwa i pogłębiając dywersyfikację prowadzonej działalności. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwentnie realizowanej strategii.

Dzięki efektywnej współpracy spółek tworzących Grupę Kapitałową i przy wykorzystaniu efektu synergii, Grupa Mostostal Warszawa jako całościowa struktura pozostaje w solidnej kondycji i wykorzystuje szanse rozwojowe. Świadczą o tym podane niżej wskaźniki.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa w 2023 roku wyniosły 1,7 mld zł (są o 3,8% wyższe niż w 2022 roku) a zysk brutto wyniósł 25,6 mln zł. Stan środków pieniężnych Grupy Kapitałowej na koniec 2023 roku wyniósł 282 mln zł. Środki pieniężne wygenerowane na działalność operacyjnej wyniosły 184 miliony zł. Wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na koniec 2023 roku osiągnął poziom 3,3 mld zł, a w 2023 roku spółki Grupy podpisały kontrakty o wartości 842 mln zł. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 1520 pracowników.

W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa umocniła swoją pozycję wśród podmiotów rynku budowlanego. Sprawnie reagowaliśmy na wyzwania wynikające z czynników zewnętrznych. Należały do nich: trudna sytuacja makroekonomiczna z utrzymująca się przez większość roku wysoką inflacją i wysokimi kosztami pracy, a także bezpośrednie i pośrednie skutki sytuacji politycznej w Polsce i regionie Europy Wschodniej. Dużym wyzwaniem była niepewność dotycząca terminu uruchomienia środków finansowych Unii Europejskiej, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy i powiązane z nim wyhamowanie planów inwestycyjnych, a także wpływ trwającej w Ukrainie wojny, taki jak utrudniona dostępność i wahania cen podstawowych materiałów budowlanych.

Mimo wyzwań, w Grupie Mostostal Warszawa sprawnie realizujemy podstawową działalność i funkcje ją wspierające. Z sukcesem realizujemy nasze zobowiązania wobec Inwestorów, Kontrahentów i Pracowników. Pozwalają na to dobrze zaplanowane procesy i procedury, a także odpowiednia infrastruktura oraz inwestycje w sprzęt czy źródła czystej energii, między innymi w farmę fotowoltaiczną w otwartej w ostatnich latach nowej bazie sprzętowo-transportowej w miejscowości Urzut pod Warszawą oraz wykorzystywane na realizowanych inwestycjach mobilne instalacje fotowoltaiczne. 

Skuteczną odpowiedzią Grupy Mostostal Warszawa na obecne wyzwania rynku są: efektywne zarządzanie kontraktami, prowadzenie aktywnej i rozważnej polityki ofertowania oraz dywersyfikacja działalności i wzajemne wsparcie spółek w Grupie Kapitałowej. 

Nasz portfel zamówień, uzupełniony zawartymi w 2023 r. kontraktami, jest stabilny, zdywersyfikowany i gwarantuje dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Również potencjał produkcyjny, związany z budową wyspecjalizowanych zespołów inżynierskich i inwestycjami w sprzęt, między innymi do wytwarzania mas bitumicznych, stwarza perspektywy dalszego rozwoju w kolejnych latach. Dowiedliśmy słuszności naszej strategii, czyli świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz także zachowania właściwej współpracy z naszymi Klientami i Kontrahentami. Skład Grupy Kapitałowej, a także wynikająca z niego ścisła współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczenia są ważnym atutem, który przyczynia się do sukcesu organizacyjnego i finansowego. 

W 2024 roku zamierzamy utrzymać aktywne, ale jednocześnie selektywne i bezpieczne ofertowanie, uwzględniające wzrost cen materiałów i środków pracy. Chcemy też być aktywnym uczestnikiem przemiany polskiego sektora energetycznego oraz wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie, aby wspierać zmniejszenie uciążliwości środowiskowej energetyki i przemysłu. 

Miguel Angel Herras Llorente
Prezes Zarządu Mostostal Warszawa