Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zalew w Niewiadomej zaprasza

13 sierpnia 2013

Mostostal Warszawa przekazał w ręce Inwestora główny zbiornik retencyjny NIEWIADOMA na rzece Cetynia. Poza funkcją praktyczną zalew zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy Sabnie.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji odbyło się 11 sierpnia 2010. Zamówienie objęło budowę zbiornika retencyjnego na rzece Cetynia o następujących parametrach:
- powierzchnia zalewu przy najniższym poziomie piętrzenia - 42,22 ha,
- poziom piętrzenia NPP - 141,25 m npm,
- pojemność rezerwowa (wezbraniowa) – 295tys. m3
- łączna długość zalewu – 3 800m (wg kilometrażu rzeki)
- pojemność zbiornika przy NPP - 1,14 mln m3,
- średnia głębokość zbiornika - 2,7 m,
- maksymalna głębokość zbiornika - 6,85 m,
- długość linii brzegowej zbiornika - 5,9 km,
- kubatura gruntu do wydobycia z czaszy zbiornika, łącznie 142,3 tys m3.

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące obiekty:
- zapora czołowa długości 500 m, maksymalnej wysokości 7,85 m, o kubaturze wbudowanego gruntu – 101,5 tys m3, i rzędnej korony – 142,25 m n.p.m.,
- budowla upustowa, monolityczna żelbetowa, wysokości piętrzenia 6,85 m, o łącznej kubaturze betonu – 858 m3,
- nowy odcinek linii napowietrznej SN15 kV poza obszarem zalewowym zbiornika – 1,2 km,
- nowa linia napowietrzna NN do zabudowań we wsi Kupientyn wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej Nr 0080 „Niewiadoma 1” – 1,35 km.
Zalew poza funkcją docelową w sposób istotny podniesie walory krajobrazowe rejonu gminy oraz spowoduje aktywizację gospodarczą – mówi Robert Raczko, Dyrektor Departamentu Hydrotechniki Mostostalu Warszawa.

Głównym zadaniem zbiornika w Niewiadomej jest: retencjonowanie wód rzeki Cetyni. Obiekt chronił będzie środowisko przyrodnicze, zapewni czystość oraz odpowiednią ilość wód powierzchniowych, powstrzyma erozję i zabezpieczy przed powodziami dolinę w jej środkowym i dolnym odcinku oraz poprawi mikroklimat w okolicach zbiornika. Służył będzie również celom: gospodarczym, nieprzemysłowej hodowli ryb, nawodnieniom rolniczym, a także jako miejsce wypoczynku. Stanowiska archeologiczne mają w przyszłości zostać wyeksponowane.

Wart około 11 mln zł netto kontrakt zakończył się w planowanym terminie.