Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Z budów: na S11 zwiększyliśmy tempo prac

05 sierpnia 2022

Na budowie S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino trwają intensywne prace przy wykonaniu konstrukcji nawierzchni. Inwestycja, realizowana przez Mostostal Warszawa, jest zaawansowana w 57%. 

Nasze prace odbywają się zgodnie z harmonogramem. Zgrany zespół naszej budowy dobrze radzi sobie z pojawiającymi się wyzwaniami - mówi Bartłomiej Serwatka, Dyrektor Kontraktu. - Dobra współpraca z Wytwórnią Mas Bitumicznych pozwala na sprawną realizację prac związanych z wykonywaniem nawierzchni.

O postępie prac

Obecnie roboty ziemne zbliżają się ku końcowi, pozostaje głównie kopanie rowów i skarpowanie nasypów, a w następnej kolejności zahumusowanie (którego dotąd wykonano 15%). Trwają intensywne prace przy wykonaniu konstrukcji nawierzchni. Podbudowy pomocnicze z mieszanki związanej cementem C5/6 na trasie głównej wykonano w 70%, a zasadnicze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm w 55%. Podbudowy bitumiczne na trasie głównej wykonano w 43%, a warstwy wiążące w 39%. W ostatnich dniach wykonano odcinek próbny w-wy ścieralnej SMA.

Na wszystkich obiektach mostowych trwają prace. Przejścia dla małych zwierząt są w końcowych etapach realizacji. Wśród 12 dużych obiektów (wiaduktów i mostów) na dwóch trwają prace na podporach, na reszcie są konstruowane ustroje, a na czterech zainstalowano już deski gzymsowe, krawężniki i zabetonowano kapy. Obecnie są wykonywane również zasypki łącznie ze ścianami oporowymi z gruntu zbrojonego.

W robotach branżowych na ukończeniu jest kanalizacja deszczowa (95%), budowany jest kanał technologiczny (27%), kanalizacja wodociągowa i sanitarna na MOP.

Rozpoczęły się roboty brukarskie oraz roboty ogólnobudowlane przy budynkach toalet na MOP.

O inwestycji

Odcinek S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino rozpoczyna się za węzłem Zegrze Pomorskie (który zostanie zrealizowany w ramach odcinka Koszalin-Zegrze Pomorskie). Trasa biegnie w dużej mierze przez tereny leśne. Droga przebiega na południe od lotniska w Zegrzu Pomorskim, następnie na północ od miejscowości Krępa i Dargiń. Na południe od miejscowości Kłanino droga zbliża się do obecnej DK11. Jest tam zlokalizowany węzeł drogowy, za którym kończy się ten odcinek. W rejonie miejscowości Dargiń zaplanowano budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP kat. I). S11 na tym fragmencie biegnie w całości po nowym przebiegu.

Szczegóły kontraktu

Data podpisania umowy: 07.02.2020
Wartość umowy: 478,30 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy brutto w formie gwarancji bankowej.

Fot. MW