Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

WIADUKTY drogowe GOTOWE

07 sierpnia 2012

Mostostal Warszawa oddał do użytkowania ostatni z obiektów budowanych w ramach kontraktu: „Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych - likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk – Zadanie 10”. Nowe wiadukty umożliwią szybszą podróż koleją na trasie Warszawa – Gdynia.

Kontrakt w Nasielsku był pierwszym podczas, którego bezpośrednio współpracowaliśmy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Zakres naszych prac objął budowę:
- wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 nad linią kolejową E 65 (Warszawa – Gdynia) w km 63,953, w tym roboty drogowe (m. in. 64 000 m3 nasypu);
-  wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nad linią kolejową E 65 (Warszawa – Gdynia) w km 70,225, w tym roboty drogowe (m. in. 25 000 m3 nasypu);
- drogi objazdowej (gminnej) o długości 920 m, związanej z likwidacją przejazdu w km 69,318 linii kolejowej E 65 (Warszawa – Gdynia);
oraz
- przebudowę kolizji sieci branży elektrycznej, teletechnicznej i wodno – kanalizacyjnej i likwidację trzech przejazdów na poziomie szyn.

Największą trudność napotkaną w trakcie realizacji stanowiły wyjątkowo niekorzystne warunki gruntowo – wodne. Poziom wody gruntowej okazał się w rzeczywistości wyższy o około 2,5 m od stwierdzonego na etapie projektowania.
Okoliczności te, wymusiły wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem pod wszystkimi nasypami dojazdów do wiaduktów, czego nie przewidywał Projekt.
Sporo niedogodności sprawiły również niezinwentaryzowane kolizje sieci zewnętrznych z budowanymi obiektami.