Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stanowisko Zarządu Mostostal Warszawa SA w sprawie komunikatów giełdowych dotyczących Aneksu do Porozumienia pomiędzy Tauron Polska Energia i Rafako S.A.

09 marca 2023

Przedstawiamy Stanowisko Zarządu Mostostal Warszawa SA w sprawie komunikatów giełdowych dotyczących Aneksu do Porozumienia zawartego w dniu 7 lutego 2023 r. w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP („Aneks”) opublikowanych przez Tauron Polska Energia SA oraz Rafako SA.

Na mocy Aneksu Tauron Wytwarzanie SA (Zamawiający) oraz konsorcjum: Rafako SA i Mostostal Warszawa SA oraz E003B7 sp. z o.o. (Wykonawca) postanowiły zmienić Porozumienie poprzez przedłużenie do dnia 22 marca 2023 r. terminu wymagalności swoich roszczeń. Wydłużenie terminu dokonane zostało bez zrzeczenia się roszczeń.

Ponadto Zamawiający zobowiązał się powstrzymać od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie („Kontrakt”) do dnia 22 marca 2023 r. w zakresie kwoty 549.820.561,76 zł, a w zakresie kwoty 762.619.657,15 zł do dnia 24 marca 2023 r.

Zmiany Porozumienia zostały dokonane pod warunkiem zawieszającym polegającym na doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 8 marca 2023 r. podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie Kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przedłużających te gwarancje do dnia 24 marca 2023 r.

Jednocześnie Strony oświadczyły, iż zamierzają prowadzić dalsze mediacje przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami.

Strony widzą realną możliwość zawarcia ugody w terminie do dnia 22 marca 2023 r., na mocy której ustalą sposób zakończenia Kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

Zarząd Mostostal Warszawa SA informuje o włączeniu się w proces mediacji na jej końcowym etapie oraz, że w pełni popiera dążenie Stron do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Spółki jako pasywnego partnera konsorcjum. Jednocześnie, Zarząd informuje, że zgody korporacyjne niezbędne do zawarcia porozumienia wieńczącego proces mediacji zostaną pozyskane - o ile interes prawny Mostostalu Warszawa SA zostanie właściwie zabezpieczony.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów Spółki przypominamy, że Mostostal Warszawa SA jest pasywnym członkiem Konsorcjum, które realizowało Kontrakt, zaś liderem tego Konsorcjum i faktycznym wykonawcą prac był i nadal pozostaje wyłącznie Rafako SA. Udział Spółki w Konsorcjum wynosi formalnie 0,01%. Spółka - zgodnie z umową konsorcjum zawartą w 2014 r. - nie wykonywała żadnych prac, nie realizowała żadnych usług ani dostaw. Dodatkowo Spółka wskazuje, iż status Spółki jako pasywnego członka Konsorcjum, jak i treść Umowy Konsorcjum, były znane Tauron Wytwarzanie SA jeszcze na etapie przed zawarciem Kontraktu.

Dodatkowo wskazujemy, że Rafako zobowiązane jest zgodnie z Umową Konsorcjum, zawartą przed rozpoczęciem prac kontraktowych, zwolnić Mostostal Warszawa SA ze wszelkich zobowiązań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Kontraktu przez Rafako.