Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Stanowisko w sprawie COZL

12 września 2012

Mostostal Warszawa SA w całości kwestionuje powody odstąpienia od umowy podane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.św. Jana z Dukli w Lublinie. Uważamy, że decyzja ta jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw.

Opóźnienia na kontrakcie wynikały z dwóch faktów: niewystarczająco starannie przygotowanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz braku skierowania do realizacji przekazanej przez nas dokumentacji wykonawczej.

Z około 1900 rysunków wykonawczych przekazanych w grudniu 2011 r. Zamawiający skierował do realizacji zaledwie ok. 10%, co uniemożliwiło realizację robót zgodnie z harmonogramem oraz zwiększenie dynamiki prac budowlanych. W oparciu o ilość dokumentacji wykonawczej jaką Zamawiający zatwierdził do realizacji progres prac był właściwy dla profesjonalnego wykonawcy.

Program Funkcjonalno – Użytkowy, który otrzymaliśmy od Zamawiającego na etapie składania oferty był nieprecyzyjny. Zawarte w nim założenia przedprojektowe niektórych pomieszczeń  m.in.: mycia dezynfekcji łóżek, centralnej sterylizatorni, kuchni, laboratoriów zostały zmienione już po zawarciu z nami umowy.

Zamawiający dopiero na etapie opracowywania projektu budowlanego zatrudnił technologów medycznych i wielu innych konsultantów (kucharzy, specjalistów odnowy biologicznej, archiwistów, botaników itp.), którzy zgłaszali swoje uwagi dotyczące poszczególnych pomieszczeń i instalacji, wcześniej nieściśle opisanych w PFU.

Należy podkreślić, że inicjatorem znacznej większości zmian wprowadzonych w projekcie był sam Zamawiający. Podczas realizacji kontraktu w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokonał znaczących ingerencji w opracowaną dokumentację projektową. Zmiany te podnoszą standard wykonania i rozmiary inwestycji ponad zakres prac określony w przetargu, powodując tym samym powstanie robót dodatkowych i zamiennych. O tych konsekwencjach Zamawiający był informowany na bieżąco.

Ponadto mamy podejrzenie o to, czy Zamawiający posiadał zdolność finansowania inwestycji, gdyż za wykonane prace nie otrzymaliśmy części należnego wynagrodzenia. Przypuszczamy, że decyzja o odstąpieniu od umowy mogła być podyktowana żądaniem przez wykonawcę udzielenia gwarancji zapłaty.

Mostostal Warszawa SA dołożył wszelkich starań aby wybudować Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz usprawnić proces realizacji, tak aby ukończyć inwestycję w terminie. Propozycje harmonogramu prac uwzględniającego umowny termin realizacji kontraktu – koniec 2013 r., przedkładaliśmy kilkakrotnie.

Decyzja Zamawiającego to dla nas nie tylko duże zaskoczenie, ale i rozczarowanie.
Zaledwie tydzień temu, 5 września na budowie odbyło się spotkanie, zorganizowane z naszej inicjatywy w celu wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego. Zaprosiliśmy na nie specjalistów branżowych, aby odpowiedzieli na budzące wątpliwości pytania dotyczące projektów wykonawczych. Zamawiający wyprosił tych specjalistów, jak również część pracowników Mostostalu Warszawa.

W całości negujemy stawiane nam zarzuty i zapewniamy, że kontrakt prowadzony był nie tylko zgodnie ze sztuką budowlaną, ale i wiarą we wspólny sukces. Sytuacja, która ma miejsce nie wypływa z naszej złej woli, a braku chęci do współpracy Zamawiającego. 
Możemy zapewnić, że skorzystamy z wszelkich przysługujących nam środków ochrony prawnej broniąc swoich interesów, dobrego imienia oraz wizerunku.