Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Solidne wyniki Grupy Mostostal Warszawa

21 marca 2017

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za 2016 rok

Rok 2016 był wyzwaniem dla całej branży budowlanej z uwagi na mniejszą od oczekiwanej liczbę postępowań przetargowych - w szczególności w zamówieniach publicznych. Podkreślić natomiast należy, iż w stosunku do roku 2015 odnotowaliśmy 44-procentowy wzrost w zakresie wartości podpisanych kontraktów w stosunku do roku poprzedniego. W 2016 roku Grupa Mostostal Warszawa pozyskała nowe kontrakty na łączną kwotę 0,6 mld zł.

Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej, Grupa Mostostal Warszawa kontynuowała zapoczątkowaną w 2014 roku tendencję pozytywnych wyników finansowych i zakończyła rok zyskiem brutto w kwocie 41 mln zł. W 2016 roku Grupa odnotowała 15 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, w którym uwzględnione zostało zdarzenie jednorazowe, jakim było utworzenie odpisu na część aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 12 mln zł, co w konsekwencji wpłynęło na obniżenie wyniku netto o tę kwotę. Osiągnęliśmy skonsolidowany przychód ze sprzedaży w kwocie 1,4 mld zł, który w porównaniu do 2015 roku wzrósł o 10 %.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Mostostal Warszawa posiadała 216 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Zadłużenie finansowe, uwzględniając leasing, kredyty bankowe oraz dług korporacyjny względem Acciona Construcción S.A., wyniosło 221 mln zł.

Posiadamy bardzo korzystny profil zadłużenia finansowego, gdyż tylko 17 mln zł z 221 mln zł to kredyty bankowe i leasing (9 mln zł według stanu na dzień 31.12.2015 r.). Zredukowaliśmy również o 3 mln euro nasz dług korporacyjny w stosunku do Acciony Construcción S.A., który na koniec 2016 roku wyniósł 204 mln zł. Na dzień dzisiejszy terminy spłaty udzielonych pożyczek zostały wydłużone, co pozwoli nam na efektywne wykorzystanie tego dodatkowego źródła finansowania w dalszy rozwój Mostostalu Warszawa. Z uwagi na wysokie saldo pożyczek denominowanych w euro, Grupa Mostostal jest narażona na wpływ różnic kursowych z tego tytułu. Wartość ujemnych różnic kursowych od pożyczek ujętych w raporcie za 2016 rok wyniosła 7 mln zł.

Na koniec 2016 roku kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 238 mln zł (w porównaniu do 31 grudnia 2015 r. zwiększył się o 6 %), natomiast zatrudnienie osiągnęło poziom 1.497pracowników i było wyższe o 23 osoby w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku.

Portfel zleceń Grupy na koniec 2016 r. wyniósł 1,4 mld zł. Największą jego część stanowiły kontrakty z sektora energetycznego. Grupa Mostostal Warszawa istotną część swoich zasobów koncentruje obecnie na budowie nowych bloków energetycznych nr 5. i 6. w Elektrowni Opole. Realizacja kontraktu w Opolu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Poziom zaawansowania prac wynosi 65%. Pozostałą część portfela Grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska.

W związku z dobrą sytuacją finansową, Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów. Od początku 2016 roku Grupa zwiększyła limity w ramach linii gwarancyjnych na kontrakty budowlane o 177 mln zł.

W dniu 8 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła wynik finansowy za rok 2016 i zarekomendowała, aby zysk netto przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przepływów środków pieniężnych, jak również struktury portfela zleceń, oceniam, że rok 2017 będzie rokiem kontynuacji pozytywnych wyników ekonomicznych Grupy Mostostal Warszawa.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mostostal Warszawa za rok 2016 dostępne jest na stronie internetowej Mostostal Warszawa w zakładce Raporty Okresowe