Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Publiczna oferta 10.000.000 akcji serii V

15 lutego 2006

15 lutego spółka opublikowała na swojej stronie internetowej Prospekt emisyjny Mostostal Warszawa S.A., który uzyskał akceptację Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dn. 14 lutego.

15 lutego spółka opublikowała na swojej stronie internetowej Prospekt emisyjny Mostostal Warszawa S.A., który uzyskał akceptację Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dn. 14 lutego. Dokument został przygotowany w związku z publiczną ofertą 10 mln akcji zwykłych na okaziciela V emisji o wartości nominalnej 1 zł każda, kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy.

Uprawnionymi do objęcia akcji V emisji są akcjonariusze posiadający walory Mostostal Warszawa S.A. w dniu ustalenia prawa poboru, tj. 17 lutego 2006 r., oraz osoby, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na akcje V emisji. Do objęcia 1 akcji V emisji uprawnia posiadanie 1 prawa poboru, a oferta dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 5 mln akcji V emisji.

Cena emisyjna akcji V emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem notowań praw poboru, nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Cena emisyjna będzie ustalona z dyskontem w stosunku do kursu zamknięcia akcji Spółki na GPW w dniu jej ustalenia. Poziom ceny zostanie określony w dniu 22 lutego w godzinach wieczornych, a publikacja informacji przewidziana jest na 23 lutego.

Oferta realizowana będzie wyłącznie w Polsce. Akcje V emisji stanowią 50% wszystkich akcji stanowiących kapitał zakładowy Spółki po Ofercie, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte. Prawa poboru do akcji będą przedmiotem obrotu na GPW w przewidywanym terminie od 24 lutego 2006 roku do 06 marca 2006 rok

Szczegóły oferty zawarte zostały w prospekcie emisyjnym.

Prospekt emisyjny