Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Posortowane w Sosnowcu!

11 września 2014

Dnia 08.09.2014 przekazano do użytkowania linię sortowniczą wraz z szeregiem obiektów sąsiadujących realizowanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Celem realizacji było doprowadzenie istniejącego już Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE i umożliwienie pełnienia zakładanej funkcji oraz zapewnienie Miastu Sosnowiec możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów.

W ramach Projektu, zrealizowanego przez Mostsostal Warszawa SA powstały obiekty na trzech sąsiadujących ze sobą i powiązanych funkcjonalnie terenach oznaczonych symbolami - „A”, „B” i „C”:

Na Terenie A:
- Budowa czasowego magazynu odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych (mebli),
- Uzupełnienie infrastruktury oraz systemu odprowadzania wód deszczowych z placów.

Na Terenie B:
- Budowa komór do unieszkodliwiania odpadów azbestowych poprzez składowanie,
- Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z budową rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do kolektora Bobrek,
- Uzupełnienie infrastruktury do odprowadzania ścieków sanitarnych.

Na Terenie C:
- Budowa obiektu linii sortowniczej odpadów surowcowych i zmieszanych,
- Budowa obiektu administracyjnego,
- Budowa obiektu socjalnego z kotłownią, warsztatem, garażami na sprzęt,   dyspozytornią, pomieszczeniem do demontażu wielkogabarytowych – AGD, RTV,
- Budowa wiaty garaży,
- Budowa portierni, wagi i brodzika,
- Budowa magazynu odpadów niebezpiecznych,
- Budowa punktu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych,
- Budowa boksów na surowce wtórne,
- Budowa zbiornika magazynowania paliwa,
- Budowa modułów kompostowni odpadów frakcji ulegającej biodegradacji,
- Budowa kompostowni odpadów zielonych,
- Budowa placów gromadzenia, przygotowania, dojrzewania i magazynowania   kompostu,
- Budowa muru oporowego,
- Budowa miejsc parkingowych dla załogi Zakładu.

Na wskazanych terenach została również wykonana infrastruktura towarzyszącą, zapewniająca dostawy mediów w wymaganych ilościach, tj. linii kablowej SN ze stacją transformatorową dla zasilania w energię elektryczną, przepompowni i zbiorników retencyjnych na wody odciekowe, deszczowe i ścieki bytowe, placów, dróg, etc. - zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji pomiędzy wskazanymi sektorami.


Wszystkie planowane do budowy obiekty mają utworzyć strukturę służącą przetworzeniu i unieszkodliwieniu odpadów powstających na terenie Sosnowca.

Inwestor: Urząd Miejski w Sosnowcu

Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA

Wartość kontraktu: 59,0 mln zł

Okres Realizacji: 2011 r. - 2014 r.

Województwo: śląskie