Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Wojnicza

28 września 2011

Zbudujemy wschodnią obwodnicę Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975. Nowe obejście połączy Nowy Sącz z węzłem na obwodnicy DK4 w Wojniczu i z węzłem autostrady A4, przebiegającej w północnej części gminy Wojnicz.

Szlak obwodnicy przebiegnie przez Wielką Wieś, Isep, Wojnicz, Zakrzów oraz Dęblinę Łętowską, omijając centrum miasta od strony wschodu. Dzięki nowemu połączeniu samochody jadące od Nowego Sącza czy Dąbrowy Tarnowskiej nie będą musiały wjeżdżać do Wojnicza aby włączyć się do ruchu na krajowej "czwórce" oraz  będą mogły bezpośrednio przedostać się na autostradę.

Obejście powstanie w dwóch odcinkach: pierwszy o długości około 2,3 km zlokalizowany zostanie w północnej części gminy, drugi, którego generalnym wykonawcą jest Mostostal Warszawa w części południowej. 

W ramach kontraktu pn.: Obwodnica Wojnicza - zadanie II - część południowa, którego inwestorem jest Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie wybudujemy odcinek o długości 4,175 km. 

Nasze prace warte ponad 30 mln zł potrwają blisko trzy lata. 
Zrealizuje je Oddział Infrastruktury Regionu Południowego.

Podstawowe roboty budowlane:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
- roboty ziemne;
- przebudowa skrzyżowań;
- budowa obiektu mostowego w rejonie skrzyżowania z ul. Kąpielową i nad potokiem Więckówka (wariant „0” - całkowita szerokość: 12,0m, rozpiętość teoretyczna: 30,0m+50,0m+30,0m=110,0m; wariant „A” – szerokość: 12,0m, rozpiętość teoretyczna: 23,45m+41,4m+23,45m=88,3m; wariant „B” – szerokość: 12,0m, rozpiętość teoretyczna: 105,6m);
- przejście pieszo-rowerowe w rejonie cmentarza w Wojniczu (przepust skrzynkowy 3,0mx3,0m o długości 20,36m);
- budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy;
- budowa pobocza wzdłuż obwodnicy;
- budowa chodników;
- odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników;
- budowa przepustów drogowych;
- budowa konstrukcji nawierzchni i pobocza na drogach gminnych i serwisowych;
- zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);
- w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i
- przeprowadzenie badań archeologicznych;
- roboty wykończeniowe i porządkowe;
- wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
- budowa ekranów akustycznych.