Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy termin zakończenia budowy EcoGeneratora w Szczecinie

05 stycznia 2016

Termin oddania do użytku szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych został przesunięty na 10 grudnia 2016 roku. Pod koniec grudnia odpowiedni aneks do kontraktu podpisali: Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa i Miguel Ángel Heras Llorente, Wiceprezes Zarządu oraz Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 

Według umowy zawartej 18 lipca 2012 roku między Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów a Mostostalem Warszawa spalarnia powinna rozpocząć pracę 20 grudnia 2015 roku. W toku realizacji projektu Mostostal Warszawa napotkał jednak na przeszkody, których przyczyn nie można było przewidzieć i nie były one zależne od Wykonawcy.

Są to m.in.:

  • problemy formalno-prawne związane z budową przyłącza elektrycznego dla spalarni;
  • zalanie wykopu pod bunkier odpadów (kwiecień 2014);
  • konieczność przeprojektowania oczyszczalni ścieków;
  • konieczność przeprojektowania pompowni wody technologicznej (w związku z obniżeniem poziomu wody w Duńczycy).

„Biorąc powyższe pod uwagę  wspólnie z Inwestorem ustaliliśmy, że termin wykonania kontraktu zostanie wydłużony do dnia 10 grudnia 2016 roku. Jednocześnie wyłączyliśmy z robót kontraktowych Mostostalu Warszawa przyłącza elektryczne wraz z linią przesyłu i stacją transformatorową. ZUO zrealizuje te zadania samodzielnie. Chciałbym również bardzo podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w budowę Ekogeneratora w Szczecinie i całemu zespołowi pracującemu nad podpisanym niedawno aneksem” – powiedział Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Strony zobowiązały się również do dołożenia najwyższej staranności celem wykonania kontraktu w terminie w szczególności zintensyfikowania robót, zwiększenia potencjału realizacyjnego i wprowadzenia systemu dwuzmianowego na budowie. Wydłużenie terminu projektu do 10 grudnia 2016 nie wpłynie na wysokość unijnej dotacji otrzymanej przez ZUO Szczecin na budowę spalarni. Ministerstwo Środowiska (czyli tzw. Instytucja Pośrednicząca) zgodziło się na wydłużenie realizacji inwestycji do końca 2016 roku.