Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowy kontrakt dla hydrotechniki

02 sierpnia 2010

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie powierzył nam wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gołdap.

Umowa z Zarządem została podpisana 22 lipca, a jej wartość to prawie 7 mln zł. Na wykonanie inwestycji mamy czas do 31 października 2012 r.


W zakres naszych prac wejdą następujące obiekty i roboty:
• budowa zapory czołowej i jazu piętrzącego w km 64+300 rzeki Gołdap,
• ukształtowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni 23,8 ha,
• budowa przepławki dla ryb,
• drenaż opaskowy wokół budynków zagłębionych poniżej przewidywanego poziomu wód, gruntowych wraz z przepompownią i wylotami drenarskimi,
• budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z drogą dojazdową do jazu,
• przebudowa linii napowietrznej nad rzeką Gołdap i wykonanie przyłączy elektrycznych do pompowni wód gruntowych.

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, działanie 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.