Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nowe kontrakty w grupie kapitałowej

20 czerwca 2011

Spółki zależne Mostostal Warszawa SA podpisały w czerwcu trzy kontrakty o łącznej wartości ponad 142 milionów, obejmujące budowę obiektu bibliotecznego, odcinka drogi oraz instalacji przemysłowej.

Wrobis SA wybuduje dla Politechniki Wrocławskiej siedzibę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. Zadanie obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlano-montażowych wszelkich branż budownictwa, robót rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń dotyczących obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Budowla będzie miała jedną kondygnację podziemną i cztery nadziemne. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 16 tys. m2, a kubatura 65,63 tys. m3. Wartość kontraktu to 55,9 mln zł brutto, a jego zakończenie nastąpi na wiosnę 2013 roku.

Wrocławska spółka pozyskała też zlecenie od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172. Zadanie obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 3,1 km, budowę 4 skrzyżowań, w tym trzech typu rondo oraz budowę ścieżki rowerowej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto w zakres prac wchodzi wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi, budowa przepustów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Okres realizacji to 18 miesięcy, a jego wartość to 16,95 mln zł brutto.

Natomiast spółka inżynierska AMK Kraków SA podpisała umowę z Bolesław Recycling Sp. z o.o. z Bukowna w Małopolsce na rozbudowę instalacji pieców przewałowych w tamtejszej Hucie Tlenku Cynku. Umowa została zawarta w trybie Generalnej Realizacji Inwestycji i obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, budowę obiektów technologicznych, dostawę i montaż urządzeń, opracowanie oprogramowania oraz uruchomienie systemu sterowania. Finalnie nastąpi rozruch instalacji, wykonanie testów potwierdzających uzyskania parametrów gwarantowanych oraz przekazanie inwestycji do eksploatacji. 
Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości przerobu cynkonośnych pyłów stalowniczych z 50 tys. ton do 120 tys. ton na rok. Zadanie obejmuje budowę jednej linii technologicznej do przerobu pyłów, adaptację jednej linii technologicznej przerobu szlamów oraz budowę nowej namiarowni. Prace przy kontrakcie, którego wartość wynosi 69,81 mln zł brutto, potrwają do końca 2012 roku. 
AMK Kraków S.A. w latach 2004 - 2007 zrealizowała dla Bolesław Recycling Sp. z o.o. trzy linie technologiczne do przerobu odpadów cynkonośnych, dwie namiarownie oraz instalację odsiarczania spalin z procesu przewałowego.