Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Narodowe Forum Muzyki

05 października 2012

Mostostal Warszawa SA odstąpił od umowy na realizację Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Głównym powodem decyzji o odstąpieniu od umowy był brak zapewnienia przez Inwestora warunków do realizacji kontraktu.

Umowa między Gminą Wrocław a konsorcjum, którego liderem był Mostostal Warszawa SA zawarta została 22 grudnia 2009 roku. Mimo zaangażowania wykonawców w prowadzony projekt oraz starań o dotrzymanie założonego harmonogramu prac termin wykonania Narodowego Forum Muzyki był niemożliwy do  osiągnięcia. Przewidziany początkowo w umowie  termin zakończenia  -  22 czerwca 2012 r., nie mógł zostać dotrzymany z przyczyn, za które konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności. W związku z wynoszącą 9 miesięcy przerwą w pracach, będącą następstwem odkrycia na terenie budowy historycznego muru i części fortyfikacji z XV i XVI wieku, wydłużono czas realizacji do  końca marca 2013 r., jednak i ten termin od dawna był zagrożony, o czym konsorcjum na bieżąco informowało Inwestora.

Bezpośrednimi przyczynami opóźnień budowy była wadliwa i niekompletna dokumentacja projektowa. Ponadto, dopiero 16 sierpnia 2012 roku został nam przekazany Zamienny Projekt Budowlany w zakresie:
- zmiany warunków ochrony pożarowej dla budynku oraz związane z tym w konsekwencji elementy instalacji pożarowych
- zmiany zagospodarowania placu w zakresie oświetlenia i drobnych form architektonicznych
-  zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych nawierzchni placu
co wymusiło bardzo poważne zmiany w instalacjach teletechnicznych, elektrycznych, sanitarno-mechanicznych oraz ogólnobudowlanych.

Zarówno dla Podstawowego jak i Zamiennego Projektu Budowlanego Inwestor nie przekazał kompletnego skoordynowanego Projektu Wykonawczego.

Dodatkowo Personel Zamawiającego niejednokrotnie zwlekał, nawet do kilkunastu miesięcy z zatwierdzaniem niezbędnej dokumentacji i materiałów budowlanych m.in. z uwagi na wadliwość i niekompletność dokumentacji projektowej Inwestora wstrzymując prace budowlane. W tej sytuacji brak było możliwości ustalenia realnego terminu zakończenia inwestycji.

Ponadto, wszelkie inicjatywy konsorcjum zmierzające do uzdrowienia istniejącej sytuacji na budowie, poprzez występowanie z propozycjami organizacyjnymi mającymi na celu usprawnienie procesu poprawiania, zatwierdzania i wdrażania niezbędnych zmian projektowych do wykonawstwa, a nawet gotowością przejęcia na siebie części obowiązków Inwestora, nie spotkały się z pozytywnym odzewem Inwestora.

Pomimo złożonego przez Mostostal Warszawa już 12 listopada 2010 r. pozwu do Sądu Arbitrażowego o obciążenie odpowiedzialnością Gminy Wrocław za przedłużający się termin realizacji inwestycji (rozszerzonego w dniu 21 sierpnia br. o kolejne istotne okoliczności, zgłaszane na bieżąco Inwestorowi) który, jak sądziliśmy spowoduje większą mobilizację działań po stronie Inwestora, nie osiągnęliśmy zamierzonego efektu.

Z powodu ryzyka związanego z kontynuowaniem prac, które stało się nieakceptowalne Zarząd Mostostalu Warszawa podjął decyzję o odstąpieniu od umowy.