Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wybuduje obwodnicę Strzyżowa

18 stycznia 2017

Mostostal Warszawa wygrał przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i wybuduje ponad 6-kilometrową obwodnicę Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Inwestycję o wartości blisko 99 mln zł Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach Grupy Kapitałowej razem z Mostostalem Kielce. Umowę na realizację projektu z ramienia konsorcjum podpisali: Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa, Krzysztof Rusiecki Prezes Zarządu Mostostal Kielce oraz Andrzej Paczek Dyrektor Handlowy Departamentu Infrastruktury Mostostalu Warszawa.

Władze Strzyżowa zabiegały o budowę obwodnicy od lat siedemdziesiątych XX wieku. Inwestycja wreszcie ruszy, a wykonawcą nowej trasy będzie Grupa Mostostal Warszawa. Oficjalnie umowę z władzami Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich podpisano 17 stycznia br. podczas Sesji Rady Powiatu. To największe wartościowo zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ponadto, obwodnica Strzyżowa będzie spełniać ważną funkcję ponadlokalną: usprawni bowiem komunikację nie tylko pomiędzy stolicą województwa a południowymi powiatami regionu, ale także powiatami wschodniej Małopolski oraz w kierunku Słowacji i południowej Europy.

Obwodnica Strzyżowa będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 988, a jej przebieg przez obszary zabudowane, rolne oraz tereny nieużytkowane ma skierować ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Ponad sześciokilometrowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

Strategia spółki zakłada budowanie przewagi rynkowej poprzez dywersyfikację portfela zleceń, co jest możliwe dzięki naszym unikalnym referencjom w różnorodnych obszarach rynku podkreślił Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski. – Podpisany przez nas kontrakt jest dowodem na skuteczność tych działań i pozwoli wzmocnić pozycję firmy na rynku drogowym. Budowa obwodnicy w Strzyżowie ma duże znaczenie dla infrastruktury lokalnej. Podkreślenia wymaga fakt realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Mostostalem Kielce. To świadczy o silnej pozycji naszej Grupy Kapitałowej, która skutecznie potrafi wykorzystywać efekt synergii i efektywnie posługuje się dostępnymi zasobami – dodał.

Mostostal Warszawa posiada bogate doświadczenie w projektach infrastrukturalnych i budowie dróg. Jest wykonawcą największego kontraktu drogowego w Polsce – odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” (inwestycja o wartości 2,2 mld zł), a także obwodnicy Kielc, Opalenicy, Koszalina czy Wojnicza. Mostostal Kielce specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych, a odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje dziesiątki mostów i wiaduktów stalowych rocznie.

W ramach umowy, której wartość wynosi 98 077 960,70 zł brutto przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową.  Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę  Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Inwestycja będzie obejmowała również:

  • budowę dróg dojazdowych (serwisowych),
  • zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami,
  • budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących,
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo i skrzyżowań dwupoziomowych,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe, zieleni izolacyjnej – w zależności od wskazań decyzji środowiskowej,
  • budowę układu odwodnienia drogi,
  • budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Strzyżowa ma powstać do końca października 2019 r. Za realizację inwestycji odpowiedzialny będzie Departament Infrastruktury Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Grzegorza Krzystańskiego.

 

Przedmiot umowy:Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Podpisanie umowy: 17.01.2017 r.

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Generalny wykonawca:  Konsorcjum: Mostostal Warszawa (Lider) - Mostostal Kielce (Partner)

Długość odcinka: 6,24 km

Klasa: G

Ilość pasów ruchu: 2

Szerokość pojedynczego pasa: 3,5 m

Liczba obiektów inżynierskich: 25

Wartość kontraktu:98 077 960,70 zł brutto

Województwo: podkarpackie