Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wraca na ścieżkę rentowności

25 września 2014

Grupa Mostostal Warszawa opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014 roku. Po kilku latach z ujemnymi wynikami mile zaskoczyła analityków, podtrzymując tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym kwartale 2014 roku.

Sprzedaż w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosła 702 mln zł, marża 44 mln zł, a zysk przed opodatkowaniem 13 mln zł. W przypadku głównych danych bilansowych zanotowano znaczną poprawę w porównaniu do danych na dzień 31.12.2013 roku w szczególności, jeśli chodzi o wzrost środków pieniężnych, których stan zwiększył się o 77 mln zł (na koniec czerwca Grupa Mostostal dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 183 mln zł) oraz wzrost kapitału obrotowego (różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi), który wyniósł 133 mln zł (na koniec 2013 rok - saldo było ujemne w kwocie 60 mln zł).

Grupa ograniczyła także koszty zarządu, które uległy obniżeniu o 14% w porównaniu z tym samym okresem 2013 roku oraz znacznie zmniejszyła koszty finansowe, w głównej mierze dzięki ubiegłorocznej konwersji części pożyczek na kapitał własny Grupy w kwocie 202 mln zł, udzielonych przez Accionę. Na dzień 30 czerwca 2014 roku aktywa ogółem Grupy wyniosły 1.474 mln zł, i były mniejsze o 8,5% w porównaniu do końca 2013 roku. Główna przyczyna spadku aktywów to sprzedaż nierentownych spółek z Grupy: (Wrobis i Remak), które miały negatywny wpływ na ubiegłoroczne wyniki.
Poprawę wyników odnotowały praktycznie wszystkie Spółki z Grupy, w szczególności spółka macierzysta - Mostostal Warszawa SA (sprzedaż 423 mln zł, marża brutto 23 mln zł, zysk przed opodatkowaniem 7 mln zł), Mostostal Puławy SA (sprzedaż 149 mln zł, marża brutto 11 mln zł, zysk przed opodatkowaniem 7 mln zł), Mostostal Płock SA (sprzedaż 53 mln zł, marża brutto 5 mln zł, zysk przed opodatkowaniem 2 mln zł).

Należy podkreślić, że wyniki te nie uwzględniają jeszcze pełnego wejścia do produkcji projektu pod nazwą „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole”, gdzie Mostostal Warszawa wykona prace za 2.249 mln zł. Szacuje się, że w drugiej połowie 2014 roku Grupa zrealizuje prace w Opolu na kwotę około 150 mln zł.
„Zarząd spółki przewiduje dalszą poprawę wyników finansowych w 2014 roku” – mówi Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Mostostal Warszawa. Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanych przepływów środków pieniężnych, jak również znacznego zaangażowania w sektorze energetycznym, do którego w dużym stopniu przyczyni się rozpoczęcie w tym roku realizacji rozbudowy bloków energetycznych w Opolu, jak wiadomo projektu o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki, z optymizmem patrzymy w przyszłość” – dodaje Carlos Resino Ruiz.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku portfel zamówień Grupy wyniósł 3.500 mln zł, z czego 3.218 mln zł przypada na spółkę macierzystą Mostostal Warszawa SA. W ostatnich miesiącach Grupa pozyskała również nowe kontrakty na łączną kwotę 367 mln zł, wśród których na szczególną uwagę zasługują:

Lotnisko „Mazury” w Szymanach: Wykonawca: Mostostal Warszawa SA, zamawiający: Warmia i Mazury Sp. z o.o., okres realizacji: 07.2014-08.2015, wartość kontraktu: 46 mln zł;
Montaż rurociągów i urządzeń: Wykonawca: Mostostal Puławy SA, zmawiający: Synthos S.A., okres realizacji: 04.2014- 02.2014, wartość kontraktu: 29 mln zł;
Montaż kotła sodowego i 2 szt. elektrofiltrów w Papierni Mondi: Wykonawca: Mostostal Puławy SA, zamawiający: Andriz OY, okres realizacji:07.2014-08.2015, wartość kontraktu: 19 mln zł;
Terminal Naftowy w Gdańsku - Etap I: Wykonawca: Mostostal Płock SA, zamawiający IDS-BUD S.A., okres realizacji: 02.2014-12.2015, wartość kontraktu:
75 mln zł.