Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa na solidnym plusie w I półroczu 2016 r.

29 sierpnia 2016

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za I półrocze 2016 roku.

Pierwsze półrocze 2016 r. było kolejnym dobrym okresem dla działalności Grupy Mostostal Warszawa. Osiągnięte wyniki przewyższają te za I półrocze 2015 roku (wzrost sprzedaży o 27% i zysku brutto ze sprzedaży o 26 mln PLN). Zysk brutto wyniósł 18 mln PLN i stanowił 2% sprzedaży Grupy.

Sytuacja gotówkowa Grupy utrzymuje się na dobrym poziomie. Spadek środków pieniężnych o kwotę 73 mln zł jest skutkiem uregulowania przez Grupę zobowiązań, na które w końcu roku 2015 utworzono rezerwy (roboty budowlane wykonane a niezafakturowane przez podwykonawców) oraz z wykorzystaniem zaliczki otrzymanej w  ramach kontraktu w Opolu.

Profil zadłużenia finansowego Grupy jest bardzo korzystny. Jedynie 14 mln PLN to kredyty bankowe i leasing. Dług korporacyjny w stosunku do Acciony Infraestructuras z tytułu udzielonych pożyczek na koniec I półrocza 2016 wynosił 216 mln PLN. W porównaniu do końca roku 2015 jego poziom uległ zwiększeniu w związku z naliczeniem odsetek oraz na skutek ujemnych różnic kursowych. Terminy spłaty trzech udzielonych przez Acciona Infraestructuras pożyczek zostały wydłużone do II połowy 2017 r. Zadeklarowano nam również możliwość dalszego przedłużenia terminów ich spłaty.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wynosił 236 mln PLN (w porównaniu do 31 grudnia 2015 zwiększył się o 5%), natomiast zatrudnienie osiągnęło stan 1.506 pracowników i było wyższe o 33 osoby w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku.

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 1,7 mld PLN i pomimo obniżenia w stosunku do końca poprzedniego roku zapewnia on funkcjonowanie Grupy na podobnym poziomie w ciągu najbliższych 2 lat.

Zaawansowanie budowy największego projektu realizowanego przez Grupę Mostostal Warszawa - bloków energetycznych w Opolu wynosi 48 % i postępuje zgodnie z planem.

W I półroczu 2016 roku udało nam się także rozszerzyć współpracę z kolejnymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania gwarancji oraz krótkoterminowego finansowania.

W świetle powyższych informacji podtrzymujemy, że rok 2016 będzie dobrym rokiem dla Grupy Mostostalu Warszawa