Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa kończy rok zyskiem

13 marca 2015

Mostostal Warszawa opublikował sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za rok 2014. Grupa podtrzymuje tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Mostostal Warszawa dzięki realizacji zaplanowanej strategii działania na lata 2013 – 2014, powrócił na ścieżkę rentowności i rok 2014 zakończył z zyskiem EBITDA w kwocie 74,3 mln zł, zyskiem przed opodatkowaniem 63,3 mln zł i zyskiem netto 53,7 mln zł.

Grupa Mostostalu Warszawa wypracowała przychody na poziomie 1.509,5 mln zł i zysk EBITDA w kwocie 129,7 mln zł oraz zysk brutto 4,3 mln zł. Główną przyczyną ujemnego skonsolidowanego wyniku finansowego netto w kwocie 8,7 mln zł była korekta związana ze sprzedażą spółek zależnych Remak, Wrobis i Mostostal Puławy. Grupa odnotowała wpływ środków pieniężnych z tych transakcji w kwocie 68 mln zł.

„Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały podjęte w ostatnich latach działania restrukturyzacyjne w postaci redukcji kosztów działalności i efektywniejszego wykorzystania potencjału Grupy Kapitałowej. Całkowite zatrudnienie w Grupie Mostostal Warszawa na dzień
31 grudnia 2014 r. wynosiło 1.492 pracowników (3.810 w 2013 r.), w tym 527 w Mostostalu Warszawa (757 w 2013 r.). Ponadto budowa bloków energetycznych w Opolu, największego przemysłowego projektu inwestycyjnego w Polsce po 1989 r., weszła w pełną fazę realizacji. Mostostal Warszawa w 2014 r. wykonał prace na tym kontrakcie o wartości 131 mln zł. Realizacja tego projektu odbywa się zgodnie z założonym planem” - powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

Grupa Mostostal Warszawa w 2014 r. wygenerowała środki pieniężne na działalności operacyjnej i sprzedaży aktywów finansowych i trwałych, co w efekcie spowodowało spadek zadłużenia finansowego netto (NFD) Grupy Mostostal Warszawa z 265,4 mln zł na dzień 31 grudnia 2013 roku do 50,1 mln zł na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka posiada bardzo korzystny dla niej profil zadłużenia finansowego, gdyż tylko 24 mln zł z 248 mln zł to kredyty bankowe i leasing.

W ostatnich dniach grudnia 2014 roku nastąpiło znaczące osłabienie złotówki wobec euro, co miało wpływ między innymi na wycenę niewymagalnych zobowiązań z tytułu pożyczki korporacyjnej. Spółka szacuje, że zadłużenie finansowe netto wzrosło z tego tytułu o 6,1 mln zł, co miało także wpływ na wynik finansowy netto.

Grupa Mostostal Warszawa na dzień 31.12.2014 r. miała zawarte kontrakty na łączną kwotę 3.173 mln zł w sektorach budownictwa ogólnego, ochrony środowiska, przemysłowego i energetycznego.
Mostostal Warszawa z optymizmem patrzy w przyszłość, zwłaszcza po osiągnięciu celów określonych w swoim biznes planie na rok 2014. Grupa Mostostalu Warszawa będzie nieustannie kontynuować działania na rzecz wzmocnienia swojej pozycji na rynku, potencjału wytwórczego i poprawy rentowności.