Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa kolejny kwartał kończy z dodatnim wynikiem

03 listopada 2015

Do poprawy wyników przyczyniły się efektywne działania podejmowane przez Mostostal Warszawa oraz spółki zależne. Należy podkreślić utrzymanie wysokiego stanu środków pieniężnych w 2015 r., które wzrosły o 15,3 mln PLN w porównaniu do stanu z 31.12.2014. Zadłużenie finansowe Grupy nadal wykazuje tendencję spadkową i zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2015 wynosiło 221,3 mln PLN (252 mln PLN według stanu na dzień 31.12.2014). Profil zadłużenia finansowego Grupy jest bardzo korzystny, gdyż jedynie 13 mln PLN to kredyty bankowe i leasing  (23 mln PLN według stanu na dzień 31.12.2014). Dług korporacyjny w stosunku do Acciony Infraestructuras (208 mln PLN) został zredukowany o  21,4 mln PLN w porównaniu z grudniem  2014 roku i dla części, w kwocie 79 mln PLN, jego zapadalność została przedłużona do 2017.

Wzrost stanu środków pieniężnych o 15 mln PLN zanotowano przede wszystkim na działalności operacyjnej  Grupy (+52 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży środków trwałych  (+3 mln PLN), co pozwoliło zmniejszyć zadłużenie finansowe o 40 mln PLN.

Obroty skonsolidowane za 9 miesięcy 2015 r. wyniosły  936 mln PLN i były wyższe o 8,5 % w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. (po wyłączeniu obrotów spółek zależnych sprzedanych w ubiegłym roku), a zysk EBITDA osiągnął 85 mln PLN, co stanowi 9 % przychodów Grupy.

Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 24,8 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 19,2 mln (odpowiednio 17,3 mln i 13,4 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Na  30  września  2015 r. kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wynosił 210 mln PLN, natomiast zatrudnienie osiągnęło stan 1.459 pracowników i było niższe o 33 osoby w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Na koniec trzeciego kwartału 2015 portfel zleceń osiągnął poziom 2.561 mln PLN. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych w Opolu wynosi 21% i postępuje zgodnie z planem.  

W związku z poprawą wyników finansowych, Grupa Mostostal Warszawa konsekwentnie poszerza współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nowych kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i energetycznego. Od początku roku Grupa zwiększyła linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 93,4 mln PLN.

W przeciągu ostatniego roku cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o ponad 107%. Spółka podtrzymuje pozytywne oczekiwania na rok 2015.

 

The result of the group is driven by the good performance of Mostostal Warszawa and all its subsidiaries. It should be highlighted the growth experienced by the Cash, which exceeds in PLN 15,3 m the amount of Cash as at 31/12/2014. Financial Debt continues to shrink, as at 30/09/2015 amounted to 221 m (252 m as at 31/12/2014). The profile of the Financial debt of the group is extremely comfortable, as only 13 m PLN corresponds to bank debt (including leases). Corporate loans from Acciona (208 m PLN) were reduced by 21.4 m comparing with December 2014, and part for an amount of PLN 79 m has an extension of maturity till 2017.

This increase in cash has its grounds in the operational activities of the group in an amount of PLN 52 m and 3 m PLN due to the rotation of fixed assets. This made possible to reduce financial debts by PLN 40 m and as a result of increasing cash at hand by PLN 15 m comparing it to the closing of 2014.

The consolidated turnover in 3 Q 2015 amounted to PLN 936 m and comparing it to the closing of  3 Q  2014 presents an increase of 8,5% (without taking into consideration turnover of companies that were sold during year 2014), and EBITDA result has reached PLN 85 m, representing 9 % of Group revenues.

Profit before tax amounted to PLN 24.8 m and Net profit 19.2 m (17,3 m and 13.4 m respectively in the same last year period).

At September 30 2015, Equity of Mostostal Warszawa Group amounted to PLN 210 million, while employment in the Group reached 1,459 employees which was lower by 33 persons comparing to the balance as at December 31, 2014.

At the end of the 3 Q  2015, the Construction backlog amounted to PLN 2.56 bn. The contract Opole Power plant proceeds with forecasted program plans, having reached stage of 21% of completion.

As a result of improvement of the financial indicators of the group, Mostostal Warszawa is increasing its cooperation with various financial institutions in order to increase its credit lines and guarantee access to new contracts in the fields of construction, infrastructure and energy. Since early this year the group has increased lines of guarantee for construction contracts in the amount of PLN 93.4 m.

In the last year the price of share of Mostostal Warszawa increased by over 100%. The Company maintains positive expectations for the year 2015.