Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa wypracowuje zysk i poprawia płynność

10 marca 2016

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA - Andrzeja Goławskiego do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za rok 2015

Grupa Mostostal Warszawa kontynuuje zapoczątkowaną w 2014 roku tendencję poprawy wyników finansowych i zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 32 mln PLN. Osiągnęliśmy skonsolidowany przychód ze sprzedaży w kwocie 1,28 mld PLN, który w porównaniu do 2014 roku wzrósł o 5 % (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży spółek zależnych sprzedanych w 2014 roku). EBITDA wyniosła 123 mln PLN i stanowiła 9,6% przychodów ze sprzedaży Grupy, natomiast zysk brutto wyniósł 41 mln PLN (dla porównania zysk brutto w 2014 r. wyniósł 4 mln PLN).

Efektywne działania podejmowane przez Mostostal Warszawa SA oraz spółki zależne przyczyniły się także do dalszej poprawy naszej pozycji gotówkowej, poprzez wypracowanie dodatnich przepływów finansowych na działalności operacyjnej, które przewyższyły o 138 mln PLN kwotę zadłużenia finansowego Grupy. Na dzień 31 grudnia 2015 Grupa Mostostal Warszawa posiadała 352 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów a zadłużenie finansowe (uwzględniające leasing) wyniosło 214 mln PLN.

Nasz profil zadłużenia finansowego jest bardzo korzystny, gdyż jedynie 9 mln PLN to kredyty bankowe i leasing (23 mln PLN według stanu na dzień 31.12.2014). Zredukowaliśmy również nasz dług korporacyjny w stosunku do Acciony Infraestructuras S.A. o 24 mln PLN w porównaniu z grudniem 2014 roku i wynosi on obecnie 205 mln PLN.

Mostostal Warszawa, posiadający zaufanie swego inwestora strategicznego - Acciony, dla którego Polska pozostaje istotnym rynkiem, zyskuje również naturalny element przewagi strategicznej na tle branży, a jej wsparcie merytoryczne i kapitałowe pozwala nam z optymizmem myśleć o przyszłości.

Na dzień dzisiejszy terminy spłaty naszych pożyczek wobec Acciona Infraestrucrueas S.A. zostały wydłużone (67 mln PLN przypada do spłaty w 2016 i 138 mln PLN w 2017 roku). Pozwoli nam to efektywnie je wykorzystać, jako dodatkowe źródło rozwoju Mostostalu Warszawa.

Wzrost stanu środków pieniężnych o 150 mln PLN zanotowaliśmy przede wszystkim na działalności operacyjnej Grupy (+194 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży i zakupu środków trwałych (+8 mln PLN), pozwoliło nam to zmniejszyć zadłużenie finansowe o 52 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wynosił 224 mln PLN (w porównaniu do 31 grudnia 2014 zwiększył się o 16%), natomiast zatrudnienie osiągnęło stan 1.473 pracowników i było niższe o 19 osób w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa na koniec grudnia 2015 roku wynosił 2,2 mld zł. Największą jego część stanowiły kontrakty z sektora energetycznego. Wynika to z faktu, iż Grupa Mostostal Warszawa większość swoich zasobów koncentruje obecnie na realizacji jednej z największych inwestycji przemysłowych w Polsce po 1989 roku i jednej z największych inwestycji w Europie, czyli budowie nowych bloków energetycznych nr 5. i 6. w Elektrowni Opole. Realizacja kontraktu w Opolu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a jej zaawansowanie jest na poziomie 30%. Pozostałą część portfela Grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego oraz ochrony środowiska. 

W związku z poprawą wyników finansowych, Grupa Mostostal Warszawa poszerzyła również współpracę z instytucjami finansowymi w obszarze zwiększenia linii kredytowych i gwarancyjnych, umożliwiających pozyskanie nam nowych kontraktów w sektorze budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego, energetycznego czy ochrony środowiska. Od początku 2015 roku zwiększyliśmy linie gwarancyjne na kontrakty budowlane o 233 mln PLN. Również w przeciągu ostatniego roku cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o ponad 138 %.

W dniu 8 marca 2016 Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła wynik finansowy za rok 2015 i zarekomendowała, aby zysk netto przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przepływów środków pieniężnych, jak również struktury portfela zleceń, w tym znacznego zaangażowania w sektorze energetycznym, oceniam, że rok 2016 będzie rokiem kontynuacji pozytywnych wyników ekonomicznych Grupy Mostostal Warszawa.

Pełna wersja danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za rok 2015 dostępna jest w zakładce Raporty Okresowe.