Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt z PKP S.A.

14 września 2006

Mostostal Warszawa S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z PKP S.A. kontrakt o wartości 62,7 miliona zł - 14 września 2006

Mostostal Warszawa S.A. jako lider Konsorcjum podpisał z PKP S.A. kontrakt o wartości 62,7 miliona zł - 14 września 2006

14 września Spółka, działając jako lider konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. - Acciona Infraestructuras S.A. - PKP Energetyka Sp. z o.o. - Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp. z o.o. - Nadolny S.C., zawarła umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację robót budowlano-montażowych dla pierwszego etapu modernizacji kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Wartość brutto kontraktu wynosi 62,7 miliona zł, a termin realizacji to 56 tygodni.

Inwestycja polega na dostosowaniu kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów Unii Europejskiej, a w szczególności przepisów wynikających z Układu z Schengen dotyczącego swobodnego przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen". Głównym celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpraw pasażerów międzynarodowych od ruchu lokalnego, budowa bezkolizyjnego przejścia tunelem pod torami kolejowymi oraz modernizacja układu torowego. Inwestycja jest w całości finansowana z funduszy unijnych.

Kontrakt został zawarty w systemie "projektuj i buduj" i w związku z tym zakres prac obejmuje zarówno kompleksowe przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz realizację pod klucz obiektów infrastruktury kolejowej i budowli towarzyszących. W ramach zadania Konsorcjum wybuduje 2 perony o długości 300 m każdy, wraz z wiatami i małą architekturą, 50 metrowy tunel dla pieszych oraz budynki dla Urzędu Celnego i Straży Granicznej. Ponadto zostanie wykonany 4,5 km odcinek dróg celnych wzdłuż torów, od stacji do granicy państwa, oraz 5,2 km płotu okalającego strefę celną objętą ścisłym monitoringiem. Jednocześnie, na odcinku 2,5 km zostanie przebudowany układ torowy, wraz z wymianą trakcji elektrycznej, modernizacją nastawni kolejowej i systemu kierowania ruchem.

Mostostal Warszawa S.A. ma na swoim koncie kilka podobnych realizacji związanych z modernizacją infrastruktury przygranicznej, m.in. przebudowę kolejowego przejścia granicznego w Terespolu oraz przejścia samochodowego w Dorohusku.