Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta Wałcza

02 grudnia 2010

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA, Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. 30 listopada 2010r. podpisało z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu kontrakt o wartości 72,7 mln zł netto.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta Wałcza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W zakres projektu wchodzi rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Wałcza. W ramach projektu przewidywana jest modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami ścieków, uzupełnienie systemu wodociągowego oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wałczu, jak również modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej. Prace potrwają do końca grudnia 2012 roku.

Podział zadań pomiędzy Partnerów:

Mostostal Warszawa S.A:
1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wałczu.
Zakres robót obejmuje modernizację systemu napowietrzania ścieków oraz budowę komory stabilizacji tlenowej osadu, budowę składowiska osadu oraz budowę kolektora łączącego część mechaniczną i biologiczną oczyszczalni. Realizacja prac będzie przebiegać na czynnej oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni wynosi
Ośr. =12.000m3/d
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej.
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej, działającej Stacji Uzdatniania Wody (ul. Podgórna w Wałczu) o wydajności 8.600 m3/dobę z monitoringiem oraz przebudową sterowania. Modernizacja stacji będzie prowadzona przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej. W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącego ujęcia wody, modernizację istniejącego budynku głównego i przebudowę przepompowni.
3. Kontenerowa stacja zlewcza
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż kontenerowej stacji zlewczej wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową i bramą wyjazdową. Likwidacja istniejącego punktu zlewnego.

Pekum Sp. z o.o.
1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 22 332 km
2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 2 715 km + 12 przepompowni (w tym 3 modernizacja)
3. Sieć kanalizacji deszczowej – 8 052 km + 20 separatorów i osadników
4. Sieć wodociągowa – 7 131 km
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej dla części przedmiotu zamówienia:
1. Sieć kanalizacji – 1 400 km
2. Sieć wodociągowa – 5 200 km

Per Aarssleff Sp. z o.o.:
1. Renowacja około 15 kilometrów kanałów sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych o średnicy od DN 150 do dn1000 wraz z przykanalikami i studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w technologii rękawa AARSLEFF.