Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za trzy kwartały 2020 r.

23 listopada 2020

W okresie 3 kwartałów 2020 roku Grupa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.021 mln zł i zysk brutto 6,5 mln zł. Pomimo pandemii koronawirusa Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

W okresie 9 miesięcy 2020 roku spółki Grupy Mostostal Warszawa zawarły nowe kontrakty o łącznej wartości 2.204 mln zł. Wartość portfela zleceń Grupy na koniec III kwartału 2020 r. wyniosła 3.173 mln zł, co zapewnia uzyskanie przychodów w kolejnych 3 latach na poziomie zbliżonym do 2019 r.

W okresie sprawozdawczym znaczący wpływ na ukształtowanie wyników Grupy miało osłabienie polskiej waluty wobec euro spowodowane pandemią koronawirusa.

Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 136 mln zł.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.487 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.

Wyzwaniem dla Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe kwartały bieżącego roku będzie ograniczenie wpływu skutków stanu pandemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 na osiągane wyniki. Spółki Grupy wprowadziły stały monitoring skutków jego wpływu na bieżącą działalność oraz wdrożyły instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów. Jak dotychczas, pomimo wielu utrudnień wywołanych koronawirusem, w tym okoliczności wpływających na łańcuchy dostaw - działalność operacyjna prowadzona jest bez istotnych zakłóceń, a wszystkie spółki Grupy zachowują ciągłość działalności. W sposób nieprzerwany realizowane są także funkcje wsparcia produkcji, obejmujące m.in. aspekty bhp, zarządzania zasobami ludzkimi, zakupy i inne.

Obserwujemy czasowe spowolnienie w zakresie nowych inwestycji prywatnych, a w mniejszym stopniu, także wśród inwestycji publicznych, co może wpływać na kształtowanie się przychodów Grupy w najbliższych latach. Zdywersyfikowana oferta Grupy Mostostal Warszawa pozwala jednak na elastyczne dostosowanie jej strategii do zmieniającej się sytuacji na rynku budowalnym.

Celem Grupy Mostostal Warszawa na najbliższe kwartały jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółek tworzących Grupę.

Sprawozdanie finansowe Grupy Mostostal Warszawa za III kwartał 2020 roku dostępne jest na stronie internetowej mostostal.waw.pl w zakładce Raporty Okresowe.